Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 23-24 đối với khóa tuyển sinh 2022


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo về việc tổ chức đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đối với khóa tuyển sinh 2022 trình độ đại học như sau:

1.   1. Thời gian đăng ký:

1.1. 1.1. Thời gian đăng ký: 12/08/2023, cụ thể:

1.2. Thời gian hiệu chỉnh đăng ký (đăng ký bổ sung, hiệu chỉnh chỉnh đăng ký, rút học phần): từ 13h00 đến 21h00 ngày 13/08/2023

1.3. Địa chỉ đăng ký: Sinh viên xem tại mục Đăng ký tín chỉ --> Phân luồng đăng ký trong hệ thống của sinh viên.

2. Một số lưu ý trong quá trình thực hiện đăng ký

- Sinh viên cần xem kỹ kế hoạch đào tạo và danh mục học phần triển khai cho HKI năm học 2023 - 2024 trước khi thực hiện đăng ký (sinh viên xem tại đây).

- Sinh viên cần thực hiện đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ và tối đa 24 tín chỉ trong học kỳ (không áp dụng đối với trường hợp tổng số tín chỉ chưa tích lũy của sinh viên ít hơn khối lượng học tập tối thiểu). Các trường hợp đăng ký sai so với quy định trên sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Đối với học phần Giáo dục thể chất sinh viên theo dõi thông báo khung giờ học cụ thể của Khoa Giáo dục thể chất để lựa chọn đăng ký và tham gia học đúng lịch quy định (sinh viên xem tại đây).

- Sau thời gian đăng ký quy định trên, trường hợp sinh viên có nhu cầu hỗ trợ về việc đăng ký tín chỉ (điều chỉnh lịch, đăng ký bổ sung, rút học phần), sinh viên làm đơn theo mẫu (tải tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen) gửi giáo viên chủ nhiệm hoặc lãnh đạo khoa chuyên môn xác nhận và nộp đơn trực tiếp về phòng Đào tạo từ ngày 14/08/23 đến hết ngày 08/09/23 để được hỗ trợ.

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường theo đúng thời gian quy định của phòng Kế hoạch – Tài chính mới hoàn thành quy trình đăng ký tín chỉ.

Trân trọng./.