Thông báo tạm hoãn kế hoạch đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 khóa 22


Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo tạm hoãn kế hoạch đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1, năm học 2023 -2024 đối với khóa tuyển sinh 2022.

Trường sẽ làm việc với Khoa Quốc Phòng - An ninh để có kế hoạch và phương án đăng ký học tập phù hợp.

Trân trọng./.