[Thông báo] Đăng ký Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Đợt 2 2023)


Căn cứ kết quả xem xét của Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023, phòng Đào tạo thông báo cho 59 sinh viên trình độ đại học và 04 sinh viên trình độ cao đẳng đã đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Trình độ đại học: 59 sinh viên 

- Trình độ cao đẳng: 04 sinh viên 

2. Phương thức và thời hạn đăng ký:

- Đăng ký trực tuyến tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnUaF6z1dw32azUcUBenUKgVVq0FsnKY_OxomLwrNi9-0v3Q/viewform?usp=sharing

- Thời hạn đăng ký: hết ngày 15/8/2023.

3. Thời gian cấp:

- Dự kiến ngày 21/8/2023

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 được biết và thực hiện đăng ký (nếu cần).