Thông báo V/v đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024 ngành Quản trị kinh doanh (đối với sinh viên khóa 18, 19 chưa tích lũy được học phần khóa luận tốt nghiệp)


Phòng Đào tạo thông báo V/v đăng ký Khóa luận tốt nghiệp  học kỳ 1 năm học 2023-2024 ngành Quản trị kinh doanh (đối với sinh viên khóa 18, 19 chưa tích lũy được học phần khóa luận tốt nghiệp) cụ thể:

1. Thời gian đăng ký: từ ngày  14/8/2023 đến hết ngày 17/8/2023.

2. Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn xin đăng ký khóa luận tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo. Sinh viên tải mẫu đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen

Sau thời gian quy định, tất cả các vấn đề đăng ký khóa luận tốt nghiệp của sinh viên không được giải quyết.

Phòng Đào tạo./.