THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính học kỳ 1, năm học 2023-2024


Phòng Đào tạo thông báo V/v triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính học kỳ 1, năm học 2023-2024 cụ thể ở File đính kèm.

Phòng Đào tạo./.