Thông báo rà soát danh sách sinh viên dự kiến xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024


Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2022-2023, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên danh sách dự kiến xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính,

- Sinh viên khóa 2017, 2018 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính có đăng ký Đồ án tốt nghiệp.

2. Danh sách dự kiến xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024 sinh viên xem tại:

- Danh sách dự kiến xét giao Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin sinh viên xem tại File đính kèm.

- Danh sách dự kiến xét giao Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính sinh viên xem tại File đính kèm.

3. Rà soát kết quả dự kiến xét giao Đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024 với các điều kiện cụ thể:

- Đã học tất cả các học phần của chương trình đào tạo theo quy định (trừ học kỳ cuối) tại thời điểm xét giao;

- Có điểm tích lũy từ 2.0 (thang điểm 4) trở lên;

- Khối lượng học phần chưa đạt không quá 10 tín chỉ;

- Sinh viên đăng ký và tham gia học phần Thực tập tốt nghiệp;

- Sinh viên đăng ký Đồ án tốt nghiệp.

 Thời gian phản hồi: Trước ngày 29/8/2023 (trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn).

Trân trọng./.