[Thông báo] về việc đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024


Nhà trường thông báo về việc tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 như sau:

1.    Thời gian đăng ký: từ 09h00 ngày 29/08/2023 đến 11h00 ngày 30/08/2023.

2.    Thời gian học: theo lịch học của lớp học phần.

3.    Cách thức đăng ký:

- Bước 1: Đăng nhập https://daotao.vku.udn.vn --> Chọn Đăng ký tín chỉ -> Chọn các học phần cần đăng ký học lại, học cải thiện để đăng ký học lại, học cải thiện đối với các học phần đã được tạo lớp.

  Đối với các học phần chưa được tạo lớp, sinh viên đăng ký vào form https://forms.gle/Urv1dB3csNxajShYA để nhà trường xem xét về việc mở bổ sung thêm lớp học phần (nếu có).

  Đối với học phần thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp: chỉ dành cho sinh viên khóa 17, 18, 19 đăng ký, sau khi sinh viên đã thực hiện đăng ký tín chỉ tại mục Đăng ký tín chỉ, sinh viên điền đầy đủ thông tin về đơn vị thực tập vào form https://forms.gle/MspnU6faf7ysZQsV8

- Bước 2:  Theo dõi thông tin mở lớp từ phòng Đào tạo qua e-mail và trang thông báo của nhà trường về việc mở lớp.

- Bước 3: Hoàn thành nghĩa vụ học phí với nhà trường đúng thời gian quy định và tham gia học tập theo lịch học được thông báo.

4.    Hình thức học: học tập trung tại trường. Đối với học phần đồ án, đề án, thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, sinh viên thực hiện các yêu cầu về thực tập, làm đồ án đúng theo kế hoạch, thông báo của Khoa chuyên môn và nhà trường.

 Trân trọng./.