Thủ tục cấp bảng điểm kết quả học tập cho sinh viên


Các bước cấp bảng điểm học tập:

  1. Sinh viên lập đề nghị qua Form do phòng Đào tạo cung cấp (dùng email VKU): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE7fbsU1OJP2bff8nz-yq9rIQ5Aak7u9VrTcly2jxalrNI8w/viewform
  2. Phòng Đào tạo sẽ in bảng điểm học tập của sinh viên vào chiều thứ 5 hàng tuần
  3. Phòng Đào tạo thực hiện thủ tục pháp lý để ký và đóng dấu đỏ
  4. Cấp phát cho sinh viên từ chiều thứ 6
Các lưu ý quan trọng:
  1. Bảng điểm đã in sẽ lưu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký cấp (sau thời gian trên bảng điểm sẽ bị hủy)
  2. Sinh viên đề nghị cấp nhưng không nhận (có tên trong danh sách bị hủy bảng điểm) từ 2 lần trở lên trong học kỳ, phòng Đào tạo sẽ gửi danh sách sang phòng CTSV để xem xét trừ điểm rèn luyện theo quy định.