[Dự kiến] Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học theo KQHT tại HK2 NH22-23 (K2017 - K2022)


Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29/01/2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ - Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1834/ĐHĐN-ĐT ngày 18/4/2013 của Đại học Đà Nẵng về việc bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-ĐHVH ngày 28/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng,

1.      CÁC ĐIỀU KIỆN

1.1.      Cảnh báo kết quả học tập

a) Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo kết quả học tập nếu vi phạm một trong số các điều kiện như sau:

Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

b) Sinh viên được xếp trình độ năm học căn cứ số tín chỉ tích lũy được từ đầu khóa học (gọi tắt là N) và số tín chỉ trung bình một năm học theo kế hoạch học tập chuẩn (gọi tắt là M), cụ thể như sau:

Trình độ năm thứ nhất: N < M;

Trình độ năm thứ hai: M ≤ N < 2M;

Trình độ năm thứ ba: 2M ≤ N < 3M;

Trình độ năm thứ tư: 3M ≤ N < 4M;

Trình độ năm thứ năm: 4M ≤ N < 5M.

c) Số lần cảnh báo kết quả học tập tối đa là 04 lần/khóa học, nhưng không vượt quá 2 lần cảnh báo liên tiếp (bị cảnh báo 3 lần liên tiếp).

1.2.      Buộc thôi học

a) Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong số các điều kiện như sau:

Số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại điểm c) mục 1.1;

- Không đăng ký tín chỉ nào trong học kỳ chính;

- Các điểm thành phần của tất cả các học phần đăng ký đạt điểm 0;

- Vượt quá thời gian đào tạo tối đa mà sinh viên chưa tích lũy đủ tín chỉ theo chương trình đào tạo hoặc điểm trung bình chung tích lũy dưới 2,00;

- Những sinh viên đã học hết thời gian chuẩn của chương trình đào tạo mà còn nợ một số học phần nhưng trong năm học tiếp theo không đăng ký học mà không có đơn xin ngừng học.

b) Trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học, kết quả học tập đã tích lũy của sinh viên được bảo lưu trong thời gian 02 năm kể từ thời điểm ban hành quyết định buộc thôi học. Các học phần được bảo lưu có tổng tín chỉ không quá 50% khối lượng của chương trình đào tạo; trường hợp sinh viên có số tín chỉ tích lũy vượt 50% khối lượng chương trình đào tạo, thì các học phần được bảo lưu sẽ theo nguyện vọng của sinh viên và đảm bảo không vượt quá 50% khối lượng của chương trình đào tạo.

Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo danh sách sinh viên các khóa từ 2017 đến 2022 dự kiến bị xử lý kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

2.      CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP

2.1.      Khóa tuyển sinh 2019

Dự kiến Cảnh báo kết quả học tập đối với 15 sinh viên: Có 10 sinh viên cảnh báo lần 1; 01 sinh viên cảnh báo lần 2; 03 sinh viên cảnh báo lần 3; 01 sinh viên cảnh báo lần 4.

2.2.      Khóa tuyển sinh 2020

Dự kiến Cảnh báo kết quả học tập đối với 61 sinh viên: Có 24 sinh viên cảnh báo lần 1; 24 sinh viên cảnh báo lần 2; 10 sinh viên cảnh báo lần 3, 03 sinh viên cảnh báo lần 4.

2.3.      Khóa tuyển sinh 2021

Dự kiến Cảnh báo kết quả học tập đối với 62 sinh viên: Có 27 sinh viên cảnh báo lần 1; 24 sinh viên cảnh báo lần 2; 11 sinh viên cảnh báo lần 3.

2.4.      Khóa tuyển sinh 2022

Dự kiến Cảnh báo kết quả học tập đối với 63 sinh viên: Có 54 sinh viên cảnh báo lần 1; 09 sinh viên cảnh báo lần 2.

(Chi tiết tại các danh sách kèm theo)

3.      BUỘC THÔI HỌC

3.1.      Các khóa trong thời gian đào tạo chính thức

Dự kiến Buộc thôi học đối với 64 sinh viên, gồm:

- Không đăng ký tín chỉ: 43 SV

- Không đăng ký học sau khi hết thời hạn bảo lưu: 02 SV

- Điểm thành phần của tất cả các học phần đăng ký đạt điểm 0: 01 SV

- Cảnh báo 3 lần liên tiếp: 18 SV

(Chi tiết tại các danh sách kèm theo)

 3.2.      Các khóa trong thời gian đào tạo kéo dài

Khóa tuyển sinh 2017:

- Trường hợp Vượt quá thời gian đào tạo tối đa mà sinh viên chưa tích lũy đủ tín chỉ theo chương trình đào tạo hoặc điểm trung bình chung tích lũy dưới 2,00: Dự kiến buộc thôi học 01 sinh viên

 

Mã SV

Họ lót

Tên

Ngày sinh

Giới tính

Lớp

Tín chỉ
TL

Điểm TL

Số HK NHTT

HK tối đa

Xử lý

17BA093

Nguyễn Hoàng Tuyết

Trinh

12/4/1999

Nữ

17BA

115

2,72

-

HK2 22-23

Buộc TH

17BA038

Trần Thị Diệu

Mi

11/3/1999

Nữ

18BA

114

2,46

1

HK1 23-24

 

17BA074

Mai Thị Thu

Thắng

23/4/1999

Nữ

18BA

100

2,01

1

HK1 23-24

 

- Trường hợp Những sinh viên đã học hết thời gian chuẩn của chương trình đào tạo mà còn nợ một số học phần nhưng trong năm học tiếp theo không đăng ký học mà không có đơn xin ngừng học: Dự kiến buộc thôi học 03 sinh viên


Nếu có vấn đề liên quan đến danh sách xử lý kết quả học tập này, đề nghị sinh viên phản hồi lại với Phòng Đào tạo qua email daotao@vku.udn.vn hoặc trực tiếp tại Phòng V.A103 đến hết ngày 20/9/2023. Sau thời gian này, mọi vấn đề phát sinh về danh sách xử lý kết quả học tập sẽ không được giải quyết.
Trân trọng./.
Các danh sách kèm theo, gồm:

1. Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học, cảnh báo học tập_Khóa 2017: Xem ở trên

2. Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học, cảnh báo học tập_Khóa 2018: Chưa phát sinh

3. Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học, cảnh báo học tập_Khóa 2019: tại đây

4. Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học, cảnh báo học tập_Khóa 2020: tại đây

5. Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học, cảnh báo học tập_Khóa 2021: tại đây

6. Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học, cảnh báo học tập_Khóa 2022: tại đây