[Thông báo] Rà soát kết quả tốt nghiệp_Đợt 3 năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số 1569/KH-ĐHVH ngày 13/10/2023 của Hiệu trường về Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng thực hiện rà soát kết quả xét tốt nghiệp và xác nhận thông tin tốt nghiệp đợt 3 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Trình độ đại học: 23 sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp

- Trình độ cao đẳng: 03 sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp

2. Rà soát kết quả xét tốt nghiệp:

- Sinh viên rà soát kết quả học tập (bao gồm tín chỉ tích lũy và điểm trung bình chung tích lũy);

- Các chứng chỉ điều kiện: Năng lực ngoại ngữ đầu ra (đối với sinh viên trình độ đại học) hoặc tiếng Anh đầu ra (đối với sinh viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính); Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng - An ninh (trong danh sách kèm theo).

Thời gian phản hồi: Trước ngày 19/11/2023 (trực tiếp hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn)

3. Xác nhận các thông tin in trên văn bằng, phụ lục văn bằng:

- Kiểm tra các thông tin cá nhân của sinh viên gồm: Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch (trong danh sách kèm theo);

- Phiếu điều chỉnh thông tin (nếu có sai sót);

Thời gian phản hồi: Trước ngày 19/11/2023 (trực tiếp hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn)

Trân trọng./.

 

Danh sách sinh viên Đại học: Xem tại đây

Danh sách sinh viên Cao đẳng: Xem tại đây

Phiếu điều chỉnh thông tin: Tải tại đây