[Thông báo] Nhận hồ sơ xét miễn học và công nhận tín chỉ (HK2 NH23-24)


Căn cứ Chương III của Quy định miễn học và công nhận tín chỉ, công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ, miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn ban hành theo Quyết định số 1341/QĐ-ĐHVH ngày 30/08/2023 của Hiệu trưởng (sau đây gọi là Quy định 1341),

Phòng Đào tạo thông báo về việc nhận hồ sơ xét miễn học và công nhận tín chỉ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

1.   QUY ĐỊNH CHUNG

- Minh chứng làm cơ sở cho việc xem xét miễn học và công nhận tín chỉ phải còn thời hạn theo quy định của đơn vị cấp minh chứng đó. Đối với những minh chứng không ghi rõ thời hạn, yêu cầu không quá 24 tháng tính từ ngày cấp cho đến ngày Hội đồng họp xem xét.

- Đối với minh chứng là bảng điểm thì học phần mà người học đã học không quá 36 tháng kể từ thời điểm kết thúc học kỳ của học phần đó.

- Đối với học phần mà sinh viên đã học tại Trường và có kết quả đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10) thì không được xem xét miễn học và công nhận tín chỉ. Trường hợp sinh viên đăng ký học cải thiện học phần đó, nếu có đủ minh chứng thì có thể thực hiện thủ tục xét miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần theo quy định tại Điều 13 của Quy định 1341.

- Các học phần xét miễn học và công nhận tín chỉ trên cơ sở minh chứng là bảng điểm thì chỉ xét cho các học phần đạt từ 7,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 (áp dụng đối với sinh viên chuyển trường hoặc sinh viên đã học trước khi nhập học vào Trường).

- Khối lượng tối đa được chuyển đổi kết quả học tập không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo.

- Điểm của học phần được miễn học và công nhận tín chỉ ký hiệu là R. Học phần có điểm R được tính vào khối lượng tích lũy của chương trình đào tạo nhưng không được tính vào điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy, không tính vào điểm xét học bổng khuyến khích học tập.

2.   ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ

2.1. Lý luận chính trị và pháp luật đại cương:

TT Loại văn bằng để xem xét Học phần /nhóm học phần được xét miễn học và công nhận tín chỉ Điểm công nhận
1
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Luật, Cảnh sát, An ninh, Kiểm sát, Quân sự; Tốt nghiệp đại học các ngành: Chính trị học, Hành chính học Pháp luật đại cương R
2 Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị, cử nhân Lý luận chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị Tất cả học phần Lý luận chính trị R
3
Tốt nghiệp đại học các ngành: Chính trị học, Kinh tế chính trị, Giáo dục chính trị, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

2.2. Các học phần Tiếng Anh nâng cao:

CEFR
(690)
IELTS
(9)
TOEFL iBT
(120)
Cambridge Tests
(230)
Toeic Listening-Reading
(990)
Toeic Speaking-Writing
(gộp 2 kỹ năng - 400)
Điểm quy đổi cho các học phần Tiếng Anh nâng cao
1 2 3 4
B1 B1
(333
-365)
5.0 36-40 B1 Preliminary/Preliminary for Schools (PET)
B1 Business Preliminary
(147-153)
500-545 220-230 Điểm R    
B1
(366
-399)
5.0 (trừ TANC3) 41-45 B1 Preliminary/Preliminary for Schools (PET)
B1 Business Preliminary
(154-159)
550-595 240-250 Điểm R  
B2
(trở lên)
B2
(400
-499)
5.5-6.5 46-93 B2 First/First For School (FCE)
B2 Business Vantage
(160-179)
600-845 270-310 Điểm R

2.3.Tin học đại cương (Lĩnh vực kinh doanh và quản lý):

TT Loại chứng chỉ để xem xét Học phần
được xét miễn học và công nhận tín chỉ
Điểm công nhận
1
Chứng chỉ IC3 Tin học đại cương
(
Lĩnh vực kinh doanh và quản lý)
Điểm R
2
Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc nâng cao Tin học đại cương
(
Lĩnh vực kinh doanh và quản lý)
Điểm R

3.   HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ

- Đơn đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ (mẫu kèm theo).

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận hoặc minh chứng tương đương khác (có kèm theo bản gốc để kiểm tra, đối chiếu). Đối với minh chứng là bảng điểm, yêu cầu cung cấp bổ sung đề cương chi tiết học phần.

4.   THỜI GIAN NỘP

- Các khóa 2020, 2021 và 2022: 15/01/2024 - 26/01/2024

- Khóa 2023: 19/02/2024 - 01/03/2024

- Địa điểm nộp: tại phòng Đào tạo - V.A103

5.   CÁC LƯU Ý

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xem xét miễn học và công nhận tín chỉ cho các học phần Tiếng anh nâng cao;

- Các học phần Tiếng anh 1,2,3 được xem xét miễn học và công nhận tín chỉ vào đầu khóa học thông qua kỳ thi Khảo sát năng lực tiếng anh đầu vào theo quy định của Đại học Đà Nẵng;

- Hồ sơ miễn học và công nhận tín chỉ được tiếp nhận vào 02 tuần đầu tiên của mỗi học kỳ chính (tức không được tiếp nhận vào các học kỳ được phép kéo dài hoặc học kỳ hè, bao gồm cả trường hợp sinh viên nghỉ học tạm thời);

- Học kỳ chính của các khóa tuyển sinh năm 2020 đến 2023 như phụ lục kèm theo thông báo này.

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện đúng theo yêu cầu.

Trân trọng./.

 

PHỤ LỤC KÈM THEO THÔNG BÁO:

1. Đơn đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ: tải tại đây

2. Học kỳ chính của các khóa tuyển sinh từ 2020 đến 2023: xem tại đây