THÔNG BÁO Về việc triển khai dạy và học, học kỳ 2 năm học 2023-2024


Căn cứ Kế hoạch 1447/KH-ĐHVH ngày 21/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn triển khai công tác đào tạo học kỳ 2, năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo xề việc triển khai dạy và học, học kỳ 2 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

1. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được các yêu cầu của người học; Đảm bảo các hoạt động đào tạo học kỳ 2, năm học 2023-2024 triển khai đồng bộ, đúng theo kế hoạch chung của Nhà trường.

2. Thời gian bắt đầu dạy, học

- Khóa 2020, 2021, 2022 bắt đầu học từ tuần 25 (ngày 15/01/2024).

- Khóa 2023 bắt đầu học từ tuần 30 (ngày 19/02/2024).

3. Thời khóa biểu 

Giảng viên và sinh viên đăng nhập vào trang đào tạo của Trường https://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024.

Giảng viên, sinh viên thực hiện việc giảng dạy và học tập theo thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2023-2024 đã công bố.

4. Nội dung

Triển khai dạy và học dựa trên các nền tảng hiện có của Trường gồm:

- Hệ thống elearning của nhà trường tại địa chỉ: https://elearning2.vku.udn.vn.

- Hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: https://daotao.vku.udn.vn.

* Đối với sinh viên

- Tham gia đầy đủ các buổi học/thảo luận, hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập và các yêu cầu cụ thể khác của giảng viên.

- Thực hiện đánh giá lớp học phần theo quy định của Nhà trường.

Phòng Đào tạo./.