[Thông báo] về việc xét miễn học các học phần tiếng Anh nâng cao 1,2,3,4 - Học kỳ 2, năm học 23 - 24


 

Căn cứ Thông báo số 528/TB-ĐT ngày 22/12/2023 của Phòng Đào tạo về việc nhận hồ sơ xét miễn học và công nhận tín chỉ học kỳ 2 năm học 2023 – 2024; Căn cứ kết quả đăng ký khối lượng học tập của sinh viên tính đến thời điểm hiện tại; Nhằm đảm bảo tiến độ học tập và đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo bổ sung việc xét miễn học các học phần tiếng Anh nâng cao như sau:

1.   Tại thời điểm sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, các học phần tiếng Anh nâng cao chưa được nhà trường tổ chức học cho sinh viên đó theo kế hoạch đào tạo sẽ được xem xét miễn học (nếu sinh viên đủ điều kiện và có hồ sơ đề nghị gửi về Phòng Đào tạo trong thời gian theo quy định);

2.   Không xem xét miễn học đối với các học phần tiếng Anh nâng cao mà sinh viên phải học theo kế hoạch hằng năm/kỳ trước khi sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Kế hoạch học tập các học phần tiếng Anh nâng cao được Trường công khai theo thông báo đăng ký khối lượng học tập cho từng khóa tương ứng.

Trân trọng thông báo./.