Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2020 học kỳ 2 năm học 2023-2024


Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2020 học kỳ 2 năm học 2023-2024 cụ thể:

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp xem tại File đính kèm

2. Điều kiện để được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

a) Khối lượng học phần chưa đạt không quá 08 tín chỉ đối với hệ cử nhân;

b) Đã học tất cả các học phần của chương trình đào tạo theo quy định (trừ học kỳ cuối) tại thời điểm xét;

c) Có điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét từ 2.0 (thang điểm 4) trở lên;

d) Có đăng ký học học phần Khóa luận tốt nghiệp và đảm bảo điều kiện học trước, học tiên quyết của Khóa luận tốt nghiệp;

e) Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

f) Tại thời điểm xét giao Khóa luận tốt nghiệp không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Sinh viên rà soát lại kết quả xét điều kiện Khóa luận tốt nghiệp và phản hồi về Phòng Đào tạo (nếu có) trước ngày 30/01/2024.

Phòng Đào tạo./.