[Dự kiến] Danh sách sinh viên các khóa từ 2019 đến 2023 bị buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập (HK1, NH 2023-2024)


 

Căn cứ theo kết quả học tập hoặc khối lượng đăng ký tín chỉ tại học kỳ 1 năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo danh sách sinh viên các khóa từ 2019 đến 2023dự kiến bị buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tậphọc kỳ I, năm học 2023-2024 (cụ thể như các danh sách kèm theo)

Nếu có vấn đề liên quan đến danh sách dự kiến bị buộc thôi học hoặc cảnh báo kết quả học tập, đề nghị sinh viên phản hồi lại với Phòng Đào tạo qua email daotao@vku.udn.vn hoặc trực tiếp tại Phòng V.A103 đến hết ngày 25/3/2024.

Sau thời gian trên, mọi vấn đề phát sinh về danh sách dự kiến bị buộc thôi học hoặc cảnh báo kết quả học tập sẽ không được giải quyết.

Trân trọng./.

 

Khóa 2019_Buộc thôi học:        https://drive.google.com/file/d/104XmSy32jp5RhqY32MXMrp2yBy8DDC-Q/view?usp=drive_link,

Khóa 2019_Cảnh báo học tập: https://drive.google.com/file/d/1ggKmEu4p3Jr2oxMEZN-p4EiYzWuHk-e9/view?usp=drive_link,

Khóa 2020_Buộc thôi học:        https://drive.google.com/file/d/1G3hinMaKmDWv3o_dUKbXpJtgVGks8-pw/view?usp=drive_link,

Khóa 2020_Cảnh báo học tập: https://drive.google.com/file/d/1R5bvW0ht6GwacCqN-FGBna42dw--4Dmd/view?usp=drive_link,

Khóa 2021_Buộc thôi học:        https://drive.google.com/file/d/1_CPvd_Ng4EVcfmK3jCx4unsUlvMTvdIQ/view?usp=drive_link,

Khóa 2021_Cảnh báo học tập: https://drive.google.com/file/d/1RyAotgduDr0CuVl73Ldo6AT6mCiV20Ex/view?usp=drive_link,

Khóa 2022_Buộc thôi học:        https://drive.google.com/file/d/1cJcG8ndq_nAgwuSpP3nKAkMxkRqXX7oZ/view?usp=drive_link,

Khóa 2022_Cảnh báo học tập: https://drive.google.com/file/d/1FVfklbYecFu8WKsvDM7JuJVgqI8NJeZU/view?usp=drive_link,

Khóa 2023_Cảnh báo học tập: https://drive.google.com/file/d/1kia-Gm3LnSw_MLdhK7SyDAIfL3yZEU0-/view?usp=drive_link