Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên được thực hiện Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023-2024


Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên được thực hiện Đồ án tốt nghiệp  học kỳ 2 năm học 2023-2024 cụ thể:

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp xem tại File đính kèm

2. Điều kiện dự kiến để được thực hiện đồ án tốt nghiệp:

a) Khối lượng học phần chưa đạt không quá 10 tín chỉ đối với hệ kỹ sư;

b) Đã học tất cả các học phần của chương trình đào tạo theo quy định (trừ học kỳ cuối) tại thời điểm xét;

c) Có điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét từ 2.0 (thang điểm 4) trở lên;

d) Có đăng ký học học phần đồ án tốt nghiệp và đảm bảo điều kiện học trước, học tiên quyết của đồ án tốt nghiệp;

e) Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

f) Tại thời điểm xét giao đồ án tốt nghiệp không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Sinh viên rà soát lại kết quả xét điều kiện Đồ án tốt nghiệp và phản hồi về Phòng Đào tạo (nếu có) trước 14h00 ngày 26/3/2024.

Phòng Đào tạo./.