[Thông báo] Rà soát kết quả tốt nghiệp của sinh viên (Đợt 1 năm 2024)


Thực hiện Kế hoạch số 354/KH-ĐHVH ngày 20/02/2024 của Hiệu trưởng về Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2024, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trình độ đại học thực hiện rà soát kết quả xét tốt nghiệp và xác nhận thông tin tốt nghiệp đợt 1 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Trình độ đại học: 171 sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp (đúng hạn)

- Trình độ đại học: 19 sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp (trễ hạn)

2. Rà soát kết quả xét tốt nghiệp:

- Sinh viên rà soát kết quả học tập gồm: tín chỉ tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy,  học phần bổ sung, học phần còn nợ (trong danh sách kèm theo).

- Các chứng chỉ điều kiện: Năng lực ngoại ngữ đầu ra (đối với sinh viên trình độ đại học) hoặc tiếng Anh đầu ra (đối với sinh viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính); Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Sinh viên kiểm tra trong tài khoản cá nhân).

- Về Học phần bổ sung: (1) Là học phần tự chọn; (2) Phòng Đào tạo sẽ chọn học phần tự chọn có điểm thấp nhất để chuyển sang dạng học bổ sung để: Số tín chỉ tự chọn còn lại cao hơn hoặc bằng số tín chỉ tự chọn tương ứng theo chương trình đào tạo và Điểm trung bình chung tích lũy sẽ lớn hơn hoặc bằng điểm trung bình khi tính hết các học phần tự chọn; (3) Sinh viên có quyền phản hồi là: hủy bỏ hoặc thay đổi môn học bổ sung đảm bảo 2 yêu cầu trên và điểm tích lũy sau đó sẽ cao hơn.

Thời gian phản hồi: Trước ngày 04/04/2024 (trực tiếp hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn)

3. Xác nhận các thông tin in trên văn bằng, phụ lục văn bằng:

- Kiểm tra các thông tin cá nhân của sinh viên gồm: Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc (trong danh sách kèm theo);

- Phiếu điều chỉnh thông tin (nếu có sai sót - Tải tại đây);

Thời gian phản hồi: Trước ngày 04/04/2024 (trực tiếp hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn)

Phòng Đào tạo kính mong Khoa thông báo cho các lớp và sinh viên thực hiện rà soát kết quả và xác nhận thông tin in trên văn bằng, phụ lục văn bằng đúng thời hạn nêu trên, đảm bảo việc xét tốt nghiệp và in bằng chính xác.

Các danh sách:
- 19IT1: Tại đây
- 19IT2: Tại đầy
- 19IT3: Tại đây
- 19IT4: Tại đây
- 19IT5: Tại đây
- 19IT6: Tại đây
- 19CE: Tại đây
- Khóa trễ hạn: Tại đây