TB Điều động sinh viên


"

Đại học Đà Nẵng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên huy động sinh viên đại diện cho Đại học Đà Nẵng tham dự buổi lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018 như công văn đính kèm. 

Khoa đề nghị lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đại diện lớp tham dự và gửi về Văn phòng Khoa ( Cô Phương 0905288186). Hạn nộp: thứ tư, 07/11/18. 

Số lượng sinh viên mỗi lớp 4 bạn. 

Chú ý: Việc lập danh sách và tham gia hoạt động sẽ được theo dõi để làm căn cứ xét điểm rèn luyện, nên lớp trưởng chú ý nhắc nhở các bạn thực hiện nghiêm túc.

"

Các file đính kèm: